Monte Giano - 24/09/2018

 

Partecipanti

Antrodoco